Warunki użytkowania

Korzystając z serwisu grykasyno.net.pl, zgadzasz się na przestrzeganie poniższych Warunków Użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z tych warunków, nie korzystaj z tego serwisu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo znaków towarowych.

Warunki Użytkowania

Grykasyno.net.pl nie jest operatorem serwisu hazardowego ani dostawcą jakichkolwiek usług hazardowych. Serwis grykasyno.net.pl ma charakter wyłącznie informacyjny lub rozrywkowy, a odpowiedzialność za upewnienie się, czy takie gry hazardowe, usługi rozrywkowe lub treści są legalne w Twojej jurysdykcji, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Jako użytkownik grykasyno.net.pl zgadzasz się, że nie będziesz: kopiować, reprodukować, sprzedawać, wymieniać, odsprzedawać, przesyłać ani modyfikować informacji zawartych na tej stronie w jakikolwiek sposób. Nie będziesz używać tej strony internetowej do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez te warunki użytkowania.

Korzystając z tej strony internetowej:

  • Rozumiesz i akceptujesz ryzyko, że w grach hazardowych możesz zarówno wygrywać, jak i przegrywać pieniądze.
  • Masz (a) ponad 18 lat oraz (b) wiek powyżej minimalnego wieku, w którym gry hazardowe są legalne w Twojej jurysdykcji ("Właściwy Wiek").
  • Hazard nie jest nielegalny na terenie, gdzie mieszkasz.
  • Jesteś prawnie zdolny do zawierania umów.
  • Nie zostałeś wykluczony z gry hazardowej.

Zrzeczenie się gwarancji

Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie z serwisu grykasyno.net.pl oraz jakichkolwiek usług lub treści jest na własne ryzyko. Są one udostępniane "tak jak są" i wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, zarówno domniemanych, jak i wyraźnych, w tym między innymi gwarancji handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności.

Nie udzielamy żadnej gwarancji, ani domniemanej, ani wyraźnej, że jakakolwiek część usługi będzie nieprzerwana, wolna od błędów, wirusów, terminowa, bezpieczna, dokładna, niezawodna lub wysokiej jakości. Rozumiesz i zgadzasz się, że ani my, ani żaden uczestnik usługi nie udziela profesjonalnych porad jakiegokolwiek rodzaju i że korzystanie z takich porad lub jakichkolwiek innych informacji odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko, bez naszej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku grykasyno.net.pl ani jego dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody wynikające z używania lub niemożności używania materiałów na stronie grykasyno.net.pl, nawet jeśli grykasyno.net.pl lub upoważniony przedstawiciel grykasyno.net.pl został poinformowany ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dotyczące domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, te ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

Rewizje

Materiał na stronie grykasyno.net.pl może zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. grykasyno.net.pl nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na tej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne. grykasyno.net.pl może wprowadzać zmiany do materiałów zawartych na tej stronie w dowolnym czasie bez powiadomienia. Jednak grykasyno.net.pl nie zobowiązuje się do aktualizacji tych materiałów.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić grykasyno.net.pl oraz jego spółki stowarzyszone, dyrektorów, urzędników, agentów, pracowników i partnerów przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, zgłoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub w wyniku Twojego zachowania, dostarczania treści, naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania lub naruszenia jakichkolwiek praw innej osoby.

Polityka prywatności

Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą polityką prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane.

Strony internetowe osób trzecich

Oferujemy linki do zewnętrznych stron internetowych i zasobów, takich jak kasyna online i inne portale hazardowe. grykasyno.net.pl nie ma kontroli nad tymi zewnętrznymi stronami i zasobami, nie popiera ich i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty ani inne materiały dostępne na tych stronach lub zasobach. Zgadzasz się, że będziesz podlegać wszelkim obowiązującym zasadom tych stron i nie będziesz pociągać grykasyno.net.pl do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub domniemane w wyniku korzystania z takich treści dostępnych na tych stronach lub zasobach.

Zmiany Warunków Użytkowania Serwisu

Grykasyno.net.pl może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojego serwisu w dowolnym czasie bez powiadomienia. Korzystając z tego serwisu, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji tych Warunków Użytkowania.